image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Spolky v obci > SDH Stínava

SDH Stínava

Sbor dobrovolných hasičů - je občanské sdružení pracující na úseku požární ochrany (viz. § 75 zákona č. 133/1985 Sb.)

Vlastními laickými slovy - Sdružení pracující s mládeží, pořádající kulturní a společenské akce, hasičské závody a mnohé další …

SDH Stínava na Facebooku

Výbor SDH

STAROSTA SBORU BURGET MICHAL
NÁMĚSTEK STAROSTY SBORU KUPKA PETR
VELITEL BOKŮVKA DAVID
JEDNATEL BOKŮVKA PAVEL
POKLADNÍK BURGET MICHAL
PREVENTISTA BURGET PETR
ČLEN VÝBORU HASA MILOŠ

ČLENOVÉ SDH

Blata Jan

Klemešová Anna
Bokůvková Ivana

Krejčí Alois

Doležel Pavel

Kupka Vlastimil

Dočkal Zdeněk ml.

Marek Karel

Hrubý František


Hubík Hubert

Marek Zdeněk


Richter Filip

Ježek Antonín

Vrbka František

Ježek Kamil

Vymazal Jiří

Klemeš Josef  

Rozdělení funkcí SDH a jejich činnost

Starosta

- je představitelem SDH, který zastupuje při jednáních s jinými orgány a organizacemi a podepisuje písemnosti SDH.

- řídí činnost SDH a výboru SDH

- odpovídá za dodržování Stanov a za rozpracování a plnění usnesení a závěrů vyšších orgánů

- odpovídá za správné hospodaření s majetkem SDH i s majetkem svěřeným do péče jinými orgány a organizacemi

- o své činnosti podává zprávy nejbližšímu jednání výboru SDH

- odpovídá za informovanost členské základny SDH

Náměstek starosty

- pomáhá starostovi SDH

- plní úkoly dle dělby práce ve výboru SDH

- zastupuje starostu SDH v jeho nepřítomnosti

Jednatel

- vypracovává zápis ze schůze,

- má na starosti matriku zajišťuje kytice a dárkové balíčky hasičům

- pomáhá starostovi s administrativou

- - ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává hlášení o činnosti SDH, předkládá je na výboru k projednání a zajišťuje  jeho odeslání na OSH ve stanoveném termínu

Velitel

-  v případě, že se nejedná o tutéž osobu spolupracuje s velitelem JPO jmenovaným Obecním úřadem

- má na starosti výcvik družstva přihlašuje družstvo do soutěží a sám se jich účastní

- vyřizuje všechny záležitosti související s účastí sboru na požární ochraně a v těchto záležitostech zastupuje SDH při jednáních s orgány obce, JPO, fyzickými a právnickým osobami

-  vede dokumentaci o odborné přípravě členů, kontroluje knihu provozu požární techniky, spotřebě PHM a mazadel

- kontroluje stav požární techniky, výstroje a výzbroje, vodních zdrojů a navrhuje opatření SDH k odstranění nedostatků, včetně návrhu na případné vyřazení prostředků z používání a nákupu nových

- zúčastňuje se odborné přípravy pořádané SH ČMS, včetně ověření znalostí ve stanovených termínech

Pokladník

- vede pokladnu SDH, finanční deník s přehledem všech příjmů a výdajů SDH, zabezpečuje evidenci veškerého vlastního majetku SDH a vybírá členské příspěvky

- odpovídá za dodržování všech právních přepisů a směrnic vztahujících se k hospodaření a vedení účetnictví SDH

- finanční deník a účetní doklady předkládá ke schválení a podpisu starostovi SDH

- veškeré doklady o hospodaření SDH a majetku SDH předkládá na požádání revizorům účtu a kontrolním a revizním radám

Preventista

- po dohodě spolupracuje s Obecním úřadem při zajišťování činnosti v oblasti prevence a preventivně výchovné činnosti

- zabezpečuje odbornou přípravu členů SDH v oblasti prevence v obci popularizuje požární ochranu v místních sdělovacích prostředcích

- na požádání poskytuje odbornou pomoc a radu občanům při ochraně majetku před nebezpečím požárů

Revizor

- provádí kontrolu stavu pokladny na členských schůzích SDH

SDH Stínava v historii

Sbor dobrovolných hasičů byl ve Stínavě založen v r. 1899 a měl 27 členů. V roce 1999 bylo 100 výročí a měl 17 členů. Tento sbor býval vždy hybnou pákou vesnice. Heslo hasičů, které zní" Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci" hasiči ctili a byli hrdí, že jsou členy. Ve Stínavě vykonali pro obec mnoho užitečného - opravili staré studny, vybudovali kanalizaci, vodovod a provedli opravy obecních budov. Členové hasičského sboru pomáhali při odstraňování následků bouřek, při lokálních záplavách na "Zábraní"

Hasičské desatero

  1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
  2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
  3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
  4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
  5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
  6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
  7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
  8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
  9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.
  10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš  dobrým 

Modlitba Hasiče

"Nechť kdekoli oheň vzplane,
já splním svoji povinnost.
Pro záchranu života Pane,
dodej mi síly dost.
V náručí vynést děti,
když ještě nevypršel čas,
ale i starce, matku,
která má šedý vlas.
Stále na stráži stojím,
protože povolaný jsem,
před ohněm blízké chráním
a pomoci chci všem.
Když Tvá vůle se má stát,
a sám při tom životem zaplatím,
požehnej Pane mé rodině,
a laskavou rukou vrať jim,
co při plnění poslání,
jsem jiným lidem dal."
AMEN

Modlitba svatého Floriána

Ó Bože, který nás slavností Tvého svatého mučedníka Floriána obveseluješ,
propůjč milostivě, abychom my, kteří jeho slavné vítězství na zemi velebíme,
k radostné společnosti jeho v nebi připojeni byli skrze Ježíše Krista, Pána našeho Amen

110 let SDH Stínava

O ženách hasičů.doc

svatý Florian.doc

Okrsková soutěž Stínava 2009  SDH Stínava I. místo.

   Okrsková soutěž Stínava 2009  SDH Stínava I. místo.