image
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Spolky v obci > SDH Stínava

SDH Stínava

Sbor dobrovolných hasičů - je občanské sdružení pracující na úseku požární ochrany (viz. § 75 zákona č. 133/1985 Sb.)

Vlastními laickými slovy - Sdružení pracující s mládeží, pořádající kulturní a společenské akce, hasičské závody a mnohé další …

SDH Stínava na Facebooku

Výbor SDH : 

STAROSTA SBORU BURGET MICHAL
NÁMĚSTEK STAROSTY SBORU KUPKA PETR
VELITEL ŽANDA MIROSLAV
JEDNATEL BOKŮVKA PAVEL
POKLADNÍK BURGET MICHAL
PREVENTISTA BURGET PETR

ČLEN VÝBORU

 

STROJNÍK

HASA MILOŠ

 

PŘIKRYL PAVEL

DALŠÍ ČLENOVÉ SDH : 

Bartoš Tobias  Kupka Vlastimil
Blata Jan - čestný velitel SDH Marek Zdeněk
Burgetová Adéla Martyn Peter
Dočkal Zdeněk ml. Bc. Matějka Zdeněk 

Doležel Pavel

Heraltová Anna 

Heraltová Valentýna

Ing. Matějková Eva

Richter Filip

Václavík Štěpán

Ing. Hubík Hubert - revivor pokladny SDH Vymazal Jiří
Klemeš Martin  Žanda Miloš 

Klemešová Anna

Krejčí Alois

Kovář Jiří 

Žanda Miroslav ml.

Žandová Eliška

 

Zpráva o činnosti SDH za rok 2017 : zpravodaj SDH 2017

Zpráva o činnosti SDH za rok 2018 : zpravodaj SDH 2018

Zpráva o činnosti SDH za rok 2019 : zpravodaj SDH 2019

Zpráva o činnosti SDH za rok 2020 : zpravodaj SDH 2020

Zpráva o činnosti SDH za rok 2021 : zpravodaj SDH 2021

Zpráva o činnosti SDH za rok 2022 : zpravodaj SDH 2022 

SDH Stínava v historii

Sbor dobrovolných hasičů byl ve Stínavě založen 25.3.1899 a měl 27 členů. Prvním předsedou byl místní učitel Alois Hýbl rodák z Hamer a prvním náčelníkem Jan Komárek chalupník na č.p. 2. První ruční čtyřkolovou stříkačku získal sbor v roce 1899 na vlastní náklady s přispěním obce Stínava hned po založení a první motorovou stříkačku v roce 1929 taktéž na vlastní náklady s přispěním obce Stínava, pana knížete Jana V. Lichtensteina, pojišťoven a místních dárců. Od konce roku 1945 byla celorepubliková přeměna SDH na československý svaz požární ochrany (ČSPO) a začlenění do Národní fronty, až po roce 1992 došlo k návratu původního názvu a nové reorganizaci požární ochrany v ČSR.

V roce 1999 bylo 100 výročí a měl 17 členů. Tento sbor býval vždy hybnou pákou vesnice. Heslo hasičů, které zní" Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci" hasiči ctili a byli hrdí, že jsou členy. Ve Stínavě vykonali pro obec mnoho užitečného - opravili staré studny, vybudovali kanalizaci, vodovod a provedli opravy obecních budov, pořádali a pořádají kulturní akce pro veřejnost.

Členové hasičského sboru vždy svědomitě pomáhali při odstraňování následků bouřek, při lokálních záplavách na "Zábraní" a jiných mimořádných událostech. V roce 2016 proběhla změna výboru a také úplná přestavba vnitřní organizace, hospodaření a obnova členské základny. Významnou událostí bylo datum 17.4.2019, kdy získal sbor svůj historicky první vyšívaný prapor z finančních příspěvků od soukromých dárců, dále od Nadace pro podporu hasičského hnutí z Přibyslavy a vlastních našetřených peněz, celková cena praporu i s příslušenstvím byla 100 tisíc Kč. Dne 15.6.2019 proběhla oslava 120. výročí s žehnáním praporu, svěcením zásahového vozíku JSDH, předáváním vyznamenání členům SDH, poté byla taneční zábava a jiné atrakce na místním hřišti. V roce 2020 byla zformována nová zásahová jednotka SDH Stínava a tímto úkolem byl pověřen starosta SDH M. Burget, který se stal poté zástupcem velitele JSDH Ing. Huberta Hubíka. 

V současné době je sbor ve velmi dobrém organizačním složení i co se týče všestranné činnosti. 

 

Rozdělení funkcí SDH a jejich činnost

Starosta

- je představitelem SDH, který zastupuje při jednáních s jinými orgány a organizacemi a podepisuje písemnosti SDH.

- řídí činnost SDH a výboru SDH

- odpovídá za dodržování Stanov a za rozpracování a plnění usnesení a závěrů vyšších orgánů

- odpovídá za správné hospodaření s majetkem SDH i s majetkem svěřeným do péče jinými orgány a organizacemi

- o své činnosti podává zprávy nejbližšímu jednání výboru SDH

- odpovídá za informovanost členské základny SDH

Náměstek starosty

- pomáhá starostovi SDH

- plní úkoly dle dělby práce ve výboru SDH

- zastupuje starostu SDH v jeho nepřítomnosti

Jednatel

- vypracovává zápis ze schůze

- má na starosti matriku, zajišťuje kytice a dárkové balíčky hasičům

- pomáhá starostovi s administrativou

Velitel

-  v případě, že se nejedná o tutéž osobu spolupracuje s velitelem JSDH jmenovaným Obecním úřadem

- má na starosti výcvik družstva přihlašuje družstvo do soutěží a sám se jich účastní

- vyřizuje všechny záležitosti související s účastí sboru na požární ochraně a v těchto záležitostech zastupuje SDH při jednáních s orgány obce, JPO, fyzickými a právnickým osobami

- kontroluje stav požární techniky, výstroje a výzbroje, vodních zdrojů a navrhuje opatření SDH k odstranění nedostatků, včetně návrhu na případné vyřazení prostředků z používání a nákupu nových

- zúčastňuje se odborné přípravy pořádané SH ČMS, včetně ověření znalostí ve stanovených termínech

Pokladník

- vede pokladnu SDH, finanční deník s přehledem všech příjmů a výdajů SDH, zabezpečuje evidenci veškerého vlastního majetku SDH a vybírá členské příspěvky

- odpovídá za dodržování všech právních přepisů a směrnic vztahujících se k hospodaření a vedení účetnictví SDH

- vede finanční deník a účetní doklady předkládá ke schválení výboru SDH a poté i výroční valné hromadě každý konec roku. 

- veškeré doklady o hospodaření SDH a majetku SDH předkládá na požádání revizorům účtu a kontrolním a revizním radám

Preventista

- po dohodě spolupracuje s Obecním úřadem při zajišťování činnosti v oblasti prevence a preventivně výchovné činnosti

- zabezpečuje odbornou přípravu členů SDH v oblasti prevence v obci popularizuje požární ochranu v místních sdělovacích prostředcích

- na požádání poskytuje odbornou pomoc a radu občanům při ochraně majetku před nebezpečím požárů a provádí zkoušku sirény

Revizor

- provádí kontrolu stavu pokladny na členských schůzích SDH

 

Hasičské desatero

  1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
  2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
  3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
  4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
  5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
  6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
  7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
  8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
  9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.
  10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš  dobrým 

Modlitba Hasiče

"Nechť kdekoli oheň vzplane,
já splním svoji povinnost.
Pro záchranu života Pane,
dodej mi síly dost.
V náručí vynést děti,
když ještě nevypršel čas,
ale i starce, matku,
která má šedý vlas.
Stále na stráži stojím,
protože povolaný jsem,
před ohněm blízké chráním
a pomoci chci všem.
Když Tvá vůle se má stát,
a sám při tom životem zaplatím,
požehnej Pane mé rodině,
a laskavou rukou vrať jim,
co při plnění poslání,
jsem jiným lidem dal."
AMEN

 

110 let SDH Stínava

O ženách hasičů.doc

svatý Florian.doc

Stínavský slavnostní vyšívaný prapor SDH 

   DSC_0031.jpegDSC_0033.jpeg