image
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů


Informace o zpracování osobních údajů

v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).

V tomto dokumentu bychom vás rádi informovali o zásadách a postupech při zpracování Vašich osobních údajů a o vašich právech. S čím bychom Vás rádi seznámili?

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů je Obec Stínava, která sídlí na adrese Stínava 20, 798 03, s IČ 628582970, a s kontaktními údaji mail: obec@stinava.cz, ID datové schránky cq5awwk.

Pověřencem pro ochranu osobních dat, kterého Stínava jmenovala, je Mgr. Jan Blaho, jeho kontaktní údaje jsou tel: +420 732 636 298,

mail: jan.blaho@sms-sluzby.cz.

Jaké principy zpracování dodržujeme?

 • Osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem.
 • Shromažďujeme je pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.
 • Minimalizujeme údaje, které zpracováváme tak, aby byly přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.
 • Osobní údaje udržujeme přesné a v případě potřeby aktualizované.
 • Ukládáme je jen po dobu, která je nezbytná pro naplnění účelu zpracování.
 • Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Které osobní údaje tedy zpracováváme?

Zpracováváme zejména osobní údaje občanů – jméno, příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, adresa místa trvalého bydliště, rodné příjmení, číslo občanského průkazu, omezení způsobilosti, předchozí pobyt, kopie průkazu ZTP, TP, fotografie.

U našich dodavatelů zpracováváme – jméno, příjmení, trvalé bydliště či sídlo, IČ, DIČ, podpis, odpovědnou osobu, telefonní a mailový kontakt, datová schránka, bankovní spojení.

U našich nájemníků zpracováváme – jméno, příjmení, trvalé bydliště, podpis, rodné číslo, bankovní spojení.

U našich zaměstnanců zpracováváme – jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, podpis, datum narození, e-mail, telefon, místo narození, státní příslušnost, zdravotní pojišťovna, bankovní spojení, rodné příjmení, stav, rodinný příslušník, děti, doklady o vzdělání, doklady o důchodu, osobní spis, platový výměr, výpis z rejstříku trestů, zdravotní prohlídky, údaje o zdravotním stavu.

Za jakým účelem údaje zpracováváme?

 • V první řadě kvůli splnění právní povinnosti, která pro obec vyplývá z mnoha právních předpisů, např. zákona o obcích, zákona o archivnictví, zákona o účetnictví, zákoníku práce, zákona o evidenci obyvatel, zákona o volbách do Parlamentu ČR, zákona o volbách do obecních zastupitelstev, zákona o dani z příjmů fyzických a právnických osob, zákona o svobodném přístupu k informacím.
 • Dále kvůli splnění smluvních vztahů, do kterých vstupujeme se svými dodavateli či nájemníky.
 • Na soutěžích a akcích, které pořádáme, vyhlašujeme výsledky soutěží a také pořizujeme fotografickou dokumentaci, kterou publikujeme ve Zpravodaji obce Stínava a na webových stránkách www.stinava.cz. Zde se opíráme o souhlas soutěžících a účastníků se zveřejněním jejich osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva ohledně našeho zpracování Vašich údajů?

 • Máte právo na informace ohledně námi zpracovávaných osobních údajů.
 • Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Tím není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům.
 • Máte právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, o omezení jejich zpracování, či vznést námitku proti jejich zpracování.
 • Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, budete-li mít pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.
 • Máte také právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Budeme rádi, pokud v případě jakýchkoliv nejasností, dotazů či žádostí ohledně zpracování Vašich osobních údajů budete kontaktovat v první řadě nás, Obec Stínavu, která sídlí na adrese Stínava 20, 798 03, s kontaktními údaji mail: obec@stinava.cz. Nebo se můžete také obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Mgr. Jan Blaho, s kontaktními údaji tel: +420 732 636 298, mail: jan.blaho@sms-sluzby.cz.

Na Vaše podněty odpovíme nejpozději do 30 dnů od jejich obdržení. Dovolujeme si Vás upozornit, že v některých případech nemůžeme plně vyhovět Vaší žádosti o výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování, a to v případě, kdy nám zpracování Vašich osobních údajů ukládá právní povinnost.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

Pokud máme Vaše osobní údaje v listinné podobě, jsou uchovávány v zamčených skříních v sídle Obecního úřadu Stínava v prostorách k tomu určených a zabezpečených proti zneužití či krádeži Vašich osobních údajů.

Osobní údaje v elektronické podobě uchováváme v počítači, který je také zabezpečen proti zneužití nebo krádeži Vašich osobních údajů.

Cookies

Při návštěvě našich stránek www.stinava.cz se může stát, že budou ukládány informace ve formě "cookie" na počítači subjektu údajů, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie.

Komu Vaše údaje předáváme?

Vaše osobní údaje předáváme pouze zpracovatelům, se kterými máme uzavřené zpracovatelské smlouvy – jedná se zejména o účetní obce, dále poskytovatele účetního softwaru a poskytovatel hostingových služeb webových stránek naší obce.

Dále jsou Vaše osobní údaje přístupné orgánům státní správy na základě plnění naší právní povinnosti.

Jak my, jakožto správce údajů, tak naši zpracovatelé, jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních na ochranu Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po  skončení závazkových vztahů s Obcí Stínava.

Ve Stínavě dne 22. 5. 2018