image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

 

 

OBEC Stínava

Zastupitelstvo obce Stínava

Obecně závazná vyhláška

č. 1/2015,

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Stínava

 

Zastupitelstvo obce Stínava se na svém zasedání dne 23.12.2015  usnesením č. 7 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Stínava, včetně nakládání se stavebním odpadem 1).

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

1)      Komunální odpad se třídí na složky:

a)      Biologicky rozložitelné  odpady rostlinného původu,

b)      Papír,

c)      Plasty včetně PET lahví,

d)      Sklo,

e)      Kovy,

f)        Nebezpečné odpady,

g)      Objemný odpad,

h)      Nápojové kartony,

i)        Směsný komunální odpad.

 

2)      Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h).

 

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

1)      Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

 

2)      Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích, kdy podrobný rozpis tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky.

 

3)      Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a)      Papír, barva modrá,

b)      Plasty, PET lahve, barva žlutá,

c)      sklo bílé čiré, barva bílá,

d)      sklo barevné, barva zelená,

e)      drobné kovy, barva šedá.

 

4)      Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

5)      Objemné kovy lze odevzdávat prostřednictvím místa zřízeného v systému obce

 

6)      Tříděný odpad od nápojových kartónů lze odevzdávat do oranžových pytlů, které jsou k dispozici v kanceláři obecního úřadu. Tento druh odpadu je svážen čtvrtletně v předem vyhlášených dnech. Informace o svozu nápojových kartónů jsou zveřejňovány předem .

 

 

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

1)      Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány  na úřední desce obecního úřadu,  a hlášením v místním rozhlase.

 

2)      Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 

 

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu a biologicky rozložitelného odpadu

 

1)      Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek…).

 

2)      Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v Aktualitách obce a hlášením v místním rozhlase.

 

3)      Pro biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu tj. odpad ze zahrad a veřejné zeleně , dle potřeby zajistí obecní úřad kontejner. Sběr probíhá v měsících březen – listopad.

 

4)      Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 

Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 

1)      Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

a)    typizované sběrné nádoby popelnice určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

b)    odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

2)      Svoz směsného komunálního odpadu je zajišťován oprávněnou osobou jednou za čtrnáct dní vždy v sudé pondělí. Sběrné nádoby jsou občané povinni vyvést před rodinný dům.

 

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

 

1)      Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 

2)      Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

 

3)      Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá Obecní úřad Stínava

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 

1)      Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
Stínava č.2/2010, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Stínava

 

2)      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2016.

 

 

                                                                        

    Ing. Hubert Hubík                                                                                Pavel Bokůvka

      místostarosta                                                                                           starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 23.12.2015

 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: …………………………..    

 

 

 

Stanoviště nádob na tříděný odpad  

Příloha č. 1

 

Poř. číslo

Stanoviště

papír

plast

sklo bar.

sklo bílé

kovy

biologicky rozložitelný odpad

1

U Obecního domu

 

1

 

   

1

1

1

1

 

 

 1              ) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

 

2                     ) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)