Drobečková navigace

Úvodní stránka > Farnost Stínava

Farnost Stínava

 

administrátor - P. Radaczynski Mariusz, Mgr.

798 43 Ptení 33

582 376 812, fax 582 376 612 mobil 731 402 108

Email: farnost@pteni.cz

Úřední hodiny: úterý, pátek 16:00 - 17:00 

Prvidelné návštěvy nemocných první pátek v měsíci 9:00

Od 1.7. 2006 je naším farářem je P. Mgr Mariusz Radaczynski.

Pravidelné nedělní mše sv. jsou v 9 hodin, středeční v letním období v 18 hodin, v zimním období v 16 hodin.

Každou první středu v měsíci probíhá po mši sv. adorace.

Každý první pátek v měsíci v dopol. hodinách navštěvuje doma naše nemocné pan farář.

Každý pátek v 17 hodin probíhá v kostele modlitba růžence.

Ve farnosti se jednou za čtrnáct dní v neděli schází společenství rodin.

Při slavnostních bohoslužbách vystupuje stínavská schola pod vedením M. Bradáče. Účinkují zde dospělí i děti.

Prožíváme Svatý rok milosrdenství

Milé sestry, milí bratři,

Svatý rok milosrdenství, který se před námi otevírá, je naší velkou šancí. Nebojme se prosit Boha a nebojme se očekávat zázrak proměny našeho života. Zázrak, který z nás sejme okovy a pouta, jimiž jsme drženi v otroctví zla. Zázrak, který zasype propasti mezi mnou a Bohem, zboří zdi mezi mnou a druhými, a který mně umožní lépe přijímat a naplňovat mé poslání, ať už je jakékoliv.

Nebojme se Bohu říct: Chci ti zcela patřit, všechno, co mám, je tvé, nalož s tím podle své vůle. A on do našich nejistot, obav a strachu vstoupí se svou láskou a odpuštěním. Závislost na něm - na rozdíl od jakýchkoliv jiných závislostí, které člověka dne zotročují, vede ke svobodě. Ke svobodě Božích dětí.

Vybízím vás proto všechny k poutím ke Svatým branám a věřím, že se Svatý rok milosrdenství může stát velkou příležitostí a velkým darem pro každého z nás i pro celou naši diecézi.

K požehanému prožití Svatého roku milosrdenství Vám všem ze srdce žehnám.

Váš biskup Vojtěch

převzato http://www.biskupstvi.cz/2015-11-02-slovo-otce-biskupa

Získání odpustků v rámci Svatého roku milosrdenství

Svatý rok milosrdenství se může stát velkou příležitostí k setkání každého člověka s Božím milosrdenstvím, živou zkušeností s blízkostí Otce, jehož něhu je možné téměř hmatatelně vnímat, a aby se tak posilovala víra každého věřícího a on aby o tom dokázal ještě účinněji vydávat svědectví, jak píše papež František k Roku milosrdenství. 2

Odpustky vázané na Svaté brány

Svatý rok milosrdenství je velkou příležitostí k získávání odpustků pro sebe nebo pro duše zemřelých. Papež František uvádí běžné podmínky pro získání odpustků, které známe např. z modliteb za zemřelé, ale připojuje ještě další dvě podmínky.

 • vykonat svátost smíření
 • účastnit se mše svaté a přijmout svaté přijímání
 • pomodlit se za Sv. otce a na jeho úmysly, které nosí ve svém srdci pro dobro církve a celého světa (např. „Otče náš“ a „Zdrávas Maria“)

Tyto tři výše uvedené podmínky lze vykonat řadu dní před tím či po tom, kdy je vykonán předepsaný odpustkový úkon, nicméně je vhodné, aby svaté přijímání a modlitba na úmysl nejvyššího velekněze byly vykonány v tentýž den jako odpustkový úkon na daném místě se pomodlit modlitbu „Otče náš“ a „Vyznání víry“.

Papež ale do podmínek vložil ještě další dva body:

 • jako projev své hluboké touhy po skutečném obrácení vykonat krátkou pouť ke Svaté bráně (podle fyzických možností každého člověka)
 • zamyšlení či rozjímání na téma milosrdenství

Odpustky vázané na skutky milosrdenství

Svatý otec ale touží rozšířit možnost získat odpustky i na další okamžiky našeho života. Proto je možné získat odpustky Svatého roku také při konání skutků milosrdenství! Papež ve svém dopisu Rino Fisichellovi píše: „Prosil jsem, aby církev v tomto Roce milosrdenství znovu objevila bohatství skryté ve skutcích duchovního i tělesného milosrdenství. Zkušenost s milosrdenstvím lze totiž nejlépe poznat právě prostřednictvím konkrétních projevů, jak nás to učil i Ježíš. Vždy, když některý věřící osobně vykoná jeden či více z těchto skutků, bezpochyby tak získá i odpustky spojené s tímto Svatým rokem.“

Skutky milosrdenství jsou činy lásky, kterými pomáháme svému bližnímu v jeho tělesných nebo duchovních potřebách. Učit, radit, těšit, posilovat - to jsou skutky duchovního milosrdenství, stejně jako odpouštět a trpělivě vše snášet. Skutky tělesného milosrdenství spočívají obzvláště v tom, že dáváme najíst tomu, kdo má hlad, že hostíme toho, kdo nemá střechu nad hlavou, že odíváme toho, kdo nemá co na sebe, že navštěvujeme nemocné a vězněné, že pohřbíváme zesnulé. Dávat almužnu chudým je mezi těmito skutky jedno z hlavních svědectví bratrské lásky. převzato http://tisk.cirkev.cz

Pečuj o své srdce! - zpovědní zrcadlo papeže Františka

Pečuj o své srdce! – tak se nazývá knížečka, kterou nechal papež František rozdat na náměstí sv. Petra ve Vatikánu těm, kdo se v neděli 22. února 2015 zúčastnili pravidelné modlitby Anděl Páně. Jedná se o stručný souhrn Ježíšova poselství a učení, základ-ních bodů víry a tradičních projevů duchovního ži-vota, jako je četba Božího slova a večerní zpytování svědomí.

„Postní doba je poutí obrácení, jejímž středem je srdce,“ řekl papež František. Je proto třeba […] „pečovat o své srdce, aby se nestalo náměstím, na němž může volně pobíhat kdekdo, ale kde zcela chybí Ježíš.“ Proto zde z této brožurky přetiskujeme směrnice pro zpytování svědomí, jež spočívá v tom, že se ptáme sami sebe, čeho zlého jsme se dopustili a co dobrého jsme opomněli ve vztahu k Bohu, k bližním i k sobě samým.

Ve vztahu k Bohu

 • Obracím se na Boha jedině tehdy, když něco potřebuji?
 • Účastním se mše svaté o nedělích a zasvěcených svátcích?
 • Zahajuji a zakončuji každý den modlitbou?
 • Nepoužívám nepatřičně („nadarmo“) jméno Boží ani jméno Panny Marie a svatých?
 • Nestyděl jsem se přiznat, že jsem křesťan?
 • Co dělám pro svůj duchovní růst? Jak to vypadá? Jak často se této oblasti věnuji?
 • Bouřím se proti Božím plánům a záměrům?
 • Nesnažím se Boha dotlačit k tomu, aby konal mou vlastní vůli?

Ve vztahu k bližním

 • Dokážu odpouštět druhým, vžívat se do jejich těžkostí a pomáhat jim?
 • Nepomlouval jsem? Nekradl jsem? Nezne-užíval jsem ty, kdo jsou slabí a bezbranní?
 • Nejsem plný nenávisti, hněvu a nespravedl-nosti?
 • Starám se o chudé a nemocné?
 • Nestydím se za vzhled nebo chování svých bratří a sester?
 • Jsem čestný vůči každému člověku, nebo podporuji „kulturu vyčleňování“?
 • Nepodněcoval jsem někoho ke špatnému jednání?
 • Držím se manželské a rodinné morálky tak, jak nás tomu učí evangelium?
 • Jak naplňuji svou zodpovědnost za výchovu vlastních dětí?
 • Ctím a respektuji své rodiče?
 • Odmítl jsem přijmout nově počatý život?
 • Dopustil jsem se zničení daru života (i nena-rozeného)? Nenapomáhal jsem k tomu?
 • Chráním přírodní prostředí?

Ve vztahu k sobě

 • Nejsem napůl světákem a napůl věřícím?
 • Nepřeháním to s jídlem, pitím, kouřením a zábavami?
 • Nestarám se přehnaně o své tělesné zdraví a o svůj majetek?
 • Jak využívám čas, který mám k dispozici?
 • Nejsem líný?
 • Chci, aby mě všichni obsluhovali?
 • Vážím si čistoty srdce, myšlenek i jednání a snažím se tuto oblast kultivovat?
 • Nespřádám odplatu? Neživím v sobě nenávist?
 • Jsem tichým a pokorným nástrojem pro budování pravého pokoje?

 

Církevní rok naší farnosti

Církevní rok 2016.doc

Rok 2015

Církevní rok farnosti Stínava a některé i pro nás důležité události v církvi.doc

Rok 2014

Církevní rok farnosti Stínava 2014.doc

Rok 2013

Církevní rok farnosti Stínava rok 2013.docx

Rok 2012

Rok ve Farnosti Stínava 2012

Kostel ve Stínavě

Kostel ve Stínavě pochází pravděpodobně již ze 12 století. Vystavěn byl v románském slohu, či na počátku gotiky. Nejstarší jeho částí je  kněžiště. Kostel má velice zajímavou stavební podobu. Může za to několik důvodů - drobné kamení na hlíněné maltě, zesílení pilířů před narušováním výkopi hrobů a hlavně díky původní těžké střeše. Dobu výstavby opěrných pilířů však neznáme. Kostel byl mnohokrát opravován - např. v r. 1698,1871, 1874, 1907, ale i v nedávné době.   V mniulosti zde byly objeveny četné gotické fresky. Ty byly  zabíleny snad v dpbě reformace. Objevené výjevy znázorňují  pravděpodobně sv. Vojtěcha, sv. Kateřinu, Pannu Marii s apoštoly s nápisem "Oroduj za nás sv. Boží Rodičko" Zajímavá je v kostele např. schránka na úschovu posvěcených hostii, či zvon z roku 1490 s nápisem "Ó Králi slávy, příjď se  svým pokojem". Zvon přestál všechny rekvizice, na rozdíl od druhého zvonu, který je již čtvrtým v pořadí. K vnítřnímu vybavení patří obrazy z doby baroka, ale jinak je interiér bez větší umělecké hodnoty z novověku. Nejzajímavější historii má kostelní střecha. Původní šindelová byla koncem 19. stol. vyměněna za břidlicovou. Bohužel váha začala obět narušovat zdivo, a tak se břidlice použila na zdejší škole. Od  roku 1892 je použita jednoduchá plechová střecha.

Kostel je zasvěcen sv. Kříži. V minulosti byl poutním místem a kolem býval v minulosti hřbitov.    Na jižní straně byli nebožtíci  stínavští, na severu vícovští. Na západní straně stávala kostnice, prý dva sáhy hluboká. Zrušení hřbitova se uskutečnilo v roce 1874.

kostel 

Fotogalerie z farnosti - stránky obce Stínava ve  fotogalerie farnosti

Fulltextové vyhledávání

22. 9. Darina

Zítra: Berta

Návštěvnost stránek

128937
obecstinava_footer.png