Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

 

 

OBEC Stínava

Zastupitelstvo obce Stínava

Obecně závazná vyhláška

č. 1/2015,

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Stínava

 

Zastupitelstvo obce Stínava se na svém zasedání dne 23.12.2015  usnesením č. 7 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Stínava, včetně nakládání se stavebním odpadem 1).

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

1)      Komunální odpad se třídí na složky:

a)      Biologicky rozložitelné  odpady rostlinného původu,

b)      Papír,

c)      Plasty včetně PET lahví,

d)      Sklo,

e)      Kovy,

f)        Nebezpečné odpady,

g)      Objemný odpad,

h)      Nápojové kartony,

i)        Směsný komunální odpad.

 

2)      Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h).

 

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

1)      Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

 

2)      Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích, kdy podrobný rozpis tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky.

 

3)      Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a)      Papír, barva modrá,

b)      Plasty, PET lahve, barva žlutá,

c)      sklo bílé čiré, barva bílá,

d)      sklo barevné, barva zelená,

e)      drobné kovy, barva šedá.

 

4)      Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

5)      Objemné kovy lze odevzdávat prostřednictvím místa zřízeného v systému obce

 

6)      Tříděný odpad od nápojových kartónů lze odevzdávat do oranžových pytlů, které jsou k dispozici v kanceláři obecního úřadu. Tento druh odpadu je svážen čtvrtletně v předem vyhlášených dnech. Informace o svozu nápojových kartónů jsou zveřejňovány předem .

 

 

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

1)      Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány  na úřední desce obecního úřadu,  a hlášením v místním rozhlase.

 

2)      Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 

 

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu a biologicky rozložitelného odpadu

 

1)      Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek…).

 

2)      Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v Aktualitách obce a hlášením v místním rozhlase.

 

3)      Pro biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu tj. odpad ze zahrad a veřejné zeleně , dle potřeby zajistí obecní úřad kontejner. Sběr probíhá v měsících březen – listopad.

 

4)      Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 

Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 

1)      Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

a)    typizované sběrné nádoby popelnice určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

b)    odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

2)      Svoz směsného komunálního odpadu je zajišťován oprávněnou osobou jednou za čtrnáct dní vždy v sudé pondělí. Sběrné nádoby jsou občané povinni vyvést před rodinný dům.

 

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

 

1)      Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 

2)      Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

 

3)      Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá Obecní úřad Stínava

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 

1)      Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
Stínava č.2/2010, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Stínava

 

2)      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2016.

 

 

                                                                        

    Ing. Hubert Hubík                                                                                Pavel Bokůvka

      místostarosta                                                                                           starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 23.12.2015

 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: …………………………..    

 

 

 

Stanoviště nádob na tříděný odpad  

Příloha č. 1

 

Poř. číslo

Stanoviště

papír

plast

sklo bar.

sklo bílé

kovy

biologicky rozložitelný odpad

1

U Obecního domu

 

1

 

   

1

1

1

1

 

 

 1              ) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

 

2                     ) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

 

Obec Stínava

Zastupitelstvo obce Stínava

Obecně závazná vyhláška obce Stínava č. 3/2015,

o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Stínava se na svém zasedání dne 23.12.2015 usnesením č.7 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)       Obec Stínava touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů.

(2)       Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.[1]

Čl. 2

Poplatník

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Stínava

 

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[2]

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců  nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

 

(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.[3]

 

(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

 

Čl.4

Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí za každého psa 50,- Kč.

Čl. 5

Splatnost poplatku

 (1) Poplatek je splatný nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.

                                        

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

 

Čl. 6

Osvobození

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba[4]:

a)      nevidomá, bezmocná[5], s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu[6]

b)      provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob

c)      provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy

d)      které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[7].

Čl. 7

Navýšení poplatku

(1)       Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[8]

(1)       Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku[9]

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1)       Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.[10]

(2)       V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.[11]

(3)       Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně[12].

 

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

(1)       Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/2010, o místních poplatcích, ze dne 22.12.2010

(2)       Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10

Účinnost

            Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2016.

 

                       

                                                     

                Ing. Hubert Hubík                                                                      Pavel Bokůvka

                  místostarosta                                                                              starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:23.12.2015

Sejmuto z úřední desky dne:[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[3] § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

[4] § 2 odst.2 zákona o místních poplatcích

[5] § 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění.

[6] Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

[7] Zákon č.449/2001 Sb. o myslivosti ve znění pozdějších předpisů

[8] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[9] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[10] § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[11] § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[12] § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

 

 

Obec Stínava

Zastupitelstvo obce Stínava

Obecně závazná vyhláška obce Stínava č. 2/2015,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Stínava se na svém zasedání dne 23.12.2015 usnesením č.7 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)       Obec Stínava touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2)       Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.[1]

Čl. 2

Poplatník

(1)       Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[2]:

a)     fyzická osoba,

  1. která má v obci trvalý pobyt,
  2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
  3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
  4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b)     fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2)       Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.[3]

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1)       Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

(2)       Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

(3)       Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.

(4)       Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5)       Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[4]

(6)       Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[5]

Čl. 4

Sazba poplatku

(1)       Sazba poplatku činí 350,- Kč a je tvořena:

a)      z částky 250,- Kč za kalendářní rok a

b)      z částky 100,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2)       Skutečné náklady za rok 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 54 707,- Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 54 707,- Kč děleno 180  (161 počet osob s pobytem na území obce + 19 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 304 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 100,- Kč.

(3)       V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.[6]

Čl. 5

Splatnost poplatku

 (1)    Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 této vyhlášky je splatný v jedné splátce, vždy nejpozději do 30.6.  příslušného kalendářního roku.

(2)     Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.

(3)       Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu 2, 3 a 4 této vyhlášky je splatný nejpozději do 15 dnů od uplynutí lhůty pro splnění ohlašovací povinnosti a v následujících letech vždy nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.

Čl. 6

Osvobození a úlevy

(1)       Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je

a)      umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b)      umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

c)      jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo

d)      umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

(2)       Od poplatku se osvobozují osoby:

a)    s trvalým pobytem na ohlašovně Obecního úřadu Stínava č.p 20., pokud se v obci v příslušném kalendářním roce fyzicky nezdržují,

b)    s pobytem v obci, kteří dlouhodobě žijí mimo její území, minimálně 183 po sobě jdoucích dnů v příslušném kalendářním  roce.

c)    s pobytem v obci a kteří jsou současně vlastníky nemovitosti v obci a jsou poplatníky dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky.

(3)       Úleva se poskytuje:

          dětem do 15 let ve výši 150,- Kč ročně, přičemž rozhodným obdobím pro posouzení  

          úlevy je věk dosažený k 1. dni každého pololetí příslušného kalendářního roku

Čl. 7

Navýšení poplatku

(1)       Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[7]

(2)       Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[8]

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1)       Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.[9]

(2)       V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.[10]

(3)       Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.[11]

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

(1)       Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.2/2010, o místních poplatcích, ze dne 22.12.2010.

(2)       Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10

Účinnost

            Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2016.

 

                       

                                                         

                Ing. Hubert Hubík                                                                     Pavel Bokůvka

                  místostarosta                                                                              starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 23.12.2015

Sejmuto z úřední desky dne:[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[6] § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích

[7] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[8] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[9]  § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[10] § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[11] § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

 

Nařízení obce Stínava č. 1/2015

 

kterým se vydává tržní řád

 

  Zastupitelstvo obce Stínava se na svém  zasedání dne 23.12.2015  usneslo vydat na základě zmocnění dle § 18 odst.1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a  v souladu s § 102 odst. 2 písm. d) a odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

Čl.1

 

Základní pojmy

 

   Podomní a pochůzkový prodej - pro účely tohoto nařízení se rozumí všechny formy prodeje zboží a poskytování služeb bez předchozí objednávky, případně i pouhá nabídka zboží či služeb, které jsou provozovány fyzickými osobami či zástupci právnických osob obchůzkou jednotlivých domů, bytů, objektů sloužících k rekreaci či veřejně přístupných míst nebo při postávání na veřejně přístupných místech.

 

 

 

Čl.2

 

Rozsah

 

Podomní prodej je na celém území obce Stínava zakázán.

 

 

 

ČI. 3

 

Kontrola

 

Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Obecní úřad Stínava prostřednictvím pověřených pracovníků.

 

ČI.4

 

Sankce

 

Na porušení zákazu podomního a pochůzkového prodeje stanoveného tímto nařízením se vztahují zvláštní předpisy, zejména zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů1 a zákon  č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů2.

 

 

 

Čl.5

 

Závěrečná ustanovení

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2016.

 

  

 

   

 

Ing. Hubert Hubík                                                                            Pavel Bokůvka                

 

   místostarosta                                                                                   starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 23.12.2015

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

 

 

 

1 Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem  při výkonu podnikatelské činnosti  povinnost stanovenou  tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního předpisu (§ 58 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů) uložena pokuta až do výše 200.000,- Kč.

 

 

 

2 Poruší-li fyzická osoba povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního  předpisu (§ 46 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů) uložena pokuta do výše 30.000,- Kč.

 

 

 

21. 7. Vítězslav

Zítra: Magdaléna

Návštěvnost stránek

106067
obecstinava_footer.png